การศึกษาด้านการจราจรและขนส่ง

        ดำเนินการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับการวิเคราะห์สภาพการจราจรและขนส่งบนโครงข่ายพื้นที่ศึกษาและพื้นที่อิทธิพล โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น การวิเคราะห์และคาดการณ์ความต้องการเดินทางในภาพรวมบนโครงข่ายที่เกี่ยวข้อง และการวิเคราะห์และคาดการณ์รูปแบบและปริมาณการกระจายตัวของการขนส่งสินค้า ทั้งในกรณีที่มีและไม่มีโครงการ

        การดำเนินการเพื่อศึกษา และวิเคราะห์ด้านการจราจรและขนส่งของโครงการนั้น ที่ปรึกษามีแนวทางในการดำเนินงานโดยจะทำการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ได้แก่ ข้อมูลสภาพโครงข่ายทางหลวงในปัจจุบันและอนาคต ข้อมูลสถิติปริมาณจราจรบนทางหลวงและโครงข่ายในพื้นที่โครงการ ข้อมูลสถิติทางด้านเศรษฐกิจและสังคม เช่น จำนวนประชากร การจ้างงาน ผลิตภัณฑ์มวลรวม รายได้เฉลี่ยของประชากร ฯลฯ แผนการพัฒนาพื้นที่ แผนการพัฒนาผังเมืองรวมของจังหวัด แผนแม่บทด้านจราจรและขนส่งที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่โครงการ ผลการทบทวนการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Feasibility Study) ของโครงการฯ โดยเฉพาะในเรื่องการจราจรที่ได้ดำเนินการศึกษาไว้แล้ว และนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประกอบการปรับปรุงแบบจำลองด้านจราจรและขนส่ง เพื่อนำแบบจำลองดังกล่าวมาใช้ในการคาดการณ์ปริมาณการจราจรและขนส่งบริเวณพื้นที่ศึกษาในอนาคต และนำผลมาวิเคราะห์เพื่อนำไปใช้ประกอบในการออกแบบและงานศึกษาในส่วนต่าง ๆ ต่อไป ทั้งนี้ ขั้นตอนการดำเนินการศึกษาด้านการจราจรและขนส่งแสดงใน รูปที่ 1

รูปที่ 1 ขั้นตอนการศึกษาด้านการจราจรและขนส่ง