งานศึกษาด้านวิศวกรรม

 

        2. การสำรวจวิเคราะห์สภาพธรณีวิทยา ประกอบด้วย การศึกษาโครงสร้าง คุณลักษณะ คุณสมบัติทางธรณีวิทยาและการหาแหล่งวัสดุงานทาง ที่เพียงพอต่อการออกแบบเบื้องต้น

        มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบลักษณะทางธรณีวิทยาบริเวณพื้นที่ของโครงการเพื่อนำไปใช้สำหรับการออกแบบเบื้องต้น และประเมินปริมาณสำรองของแหล่งวัสดุให้เพียงพอในการก่อสร้าง มีคุณสมบัติสอดคล้องกับการออกแบบ โดยการสำรวจประกอบด้วย

  • งานสำรวจและทดสอบวัสดุคันทางสำหรับถนนใหม่
  • งานสำรวจและทดสอบวัสดุและความแข็งแรงของโครงสร้างชั้นทางเดิม
  • งานเจาะสำรวจดิน/หิน
  • งานสำรวจแหล่งวัสดุก่อสร้าง