พื้นที่ศึกษาโครงการ

พื้นที่ศึกษา

           พื้นที่ศึกษาของโครงการมีจุดเริ่มต้นโครงการบนทางหลวงหมายเลข 3454 ประมาณ กม. 74+201 และจุดสิ้นสุดบนทางหลวงหมายเลข 3454 ประมาณ กม. 86+301 มีระยะทางประมาณ 13.10 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลศาลเจ้าโรงทอง ตำบลไผ่จำศิล ตำบลท่าช้าง ตำบลสี่ร้อย ตำบลคลองขนาก ตำบลบางจัก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง และบางส่วนของตำบลหน้าโคก อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังแสดงใน รูปที่ 2

 

รูปที่ 2 สภาพพื้นที่โครงการ