ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ (กลุ่มย่อย ครั้งที่ ๒)

ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ (กลุ่มย่อย ครั้งที่ ๒) โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง ๔ ช่องจราจรบนทางหลวงหมายเลข ๓๔๕๔ สาย อ.วิเศษชัยชาญ – บ้านหน้าโคก โดยการประชุมฯ แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ ๑ จัดประชุมในวันอังคารที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง และกลุ่มที่ ๒ จัดประชุมในวันอังคารที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลบางจัก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอรายละเอียดการออกแบบรูปแบบถนนโครงการ พร้อมทั้งนำเสนอร่างมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และผลการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน และเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมการประชุม นำมาพิจารณาประกอบการกำหนดมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมโครงการให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *