ขอเชิญประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ ๓)

ขอเชิญประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ ๓) งานบริการด้านวิศวกรรมการสำรวจและออกแบบรายละเอียด โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง4 ช่องจราจร
บนทางหลวงหมายเลข 3454 สาย อ.วิเศษชัยชาญ – บ.หน้าโคก
โดยจัดประชุมในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลบางจัก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอสรุปรูปแบบ
การพัฒนาโครงการที่เหมาะสม และเพิ่มเติมมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบและเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อโครงการ
เพื่อนำมาปรับปรุงข้อมูลรายละเอียดโครงการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *