ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ ๒)

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ ๒) โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง ๔ ช่องจราจรบนทางหลวงหมายเลข ๓๔๕๔ สาย อ.วิเศษชัยชาญ – บ้านหน้าโคก ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลบางจัก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอรูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบและเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อโครงการ เพื่อนำมาปรับปรุงข้อมูลรายละเอียดโครงการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *